LC Technology File Recovery Software en Expert File Recovery Services

Copyright Info

Website en alle inhoud Copyright © 2016 door LC Technology International, Inc.

Digital Media Doctor ™, FILExtinguisher ™, DISKExtinguisher ™, Recover98 ™, RecoverNT ™, en Intelli-SMART ™ zijn handelsmerken, en FILERECOVERY ®, en PHOTORECOVERY ® zijn gedeponeerde handelsmerken van LC Technology International, Inc., Clearwater, FL USA.

Windows ® en het Windows ®-logo zijn handelsmerken van Microsoft Corporation, Redmond, WA USA.

RescuePRO ® is een gedeponeerd handelsmerk van SanDisk ® Corporation, Sunnyvale. SanDisk ® en de SanDisk ®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van SanDisk ® Corporation, Sunnyvale.

Mac, OS X, en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc, geregistreerd in de U.S. en andere landen.

Alle andere logo's en titels zijn handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Veiligheid

SiteLock

Social Media

Like us on Facebook Follow us on Twitter linkedin

Informatie

 

Partners

Partners