Užívateľ dohoda

Užívateľ dohoda

POZNÁMKA: Pred použitím tejto webovej stránky, prečítajte si tieto podmienky starostlivo. Používanie tejto webovej stránky znamená, že prijímate tieto podmienky. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami (“PODMIENKY”), nepoužívajte tento web.

Podmienky použitia: LC Technology International, Inc. (LCTI) vás oprávňuje na prezeranie materiály na tejto webovej stránke (“Site”) iba pre vaše osobné, non-komerčné použitie, za predpokladu, že zachováte všetky autorské práva a ďalšie vlastnícke oznámenia obsiahnutá v pôvodných materiálov, vo všetkých kópiách týchto materiálov. Nesmiete meniť materiály na týchto stránkach v žiadnom prípade alebo reprodukovať alebo verejne vystavovať, vykonať, alebo distribuovať alebo inak používať pre akýkoľvek verejný či komerčný účel. Na účely týchto Podmienok, akékoľvek používanie týchto materiálov na akomkoľvek inom webe či v inom sieťovom prostredí na akýkoľvek účel zakázané. Materiály na týchto stránkach sú chránené autorským právom a akékoľvek neoprávnené použitie akýchkoľvek materiálov z týchto stránok môžu porušovať autorské práva, ochranná známka, a ďalšie zákony. Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto Podmienok, vaše oprávnenie používať tento web je automaticky ukončené a vy musíte ihneď zničiť všetky stiahnuté a vytlačené materiály.

Používanie softvéru: Ak si stiahnete softvér z týchto stránok (“Softvér”), Použitie softvéru sa riadi licenčnými podmienkami licenčnej zmluvy k softvéru, ktorý sprevádza alebo je dodané so Softvérom. Nesmiete sťahovať ani inštalovať softvér, kým ste si prečítali a prijali podmienky licenčnej zmluvy k softvéru.

Súkromie: Pozrite sa na naše Ochrana osobných údajov na našej úplné zverejnenie ochrany osobných údajov.

Odkazy na ďalšie webové stránky: Odkazy na webové stránky tretích strán na týchto stránkach sú poskytované výhradne pre vaše pohodlie. Ak použijete tieto odkazy, opustíte tento web. LCTI nebol preskúmaný všetkých týchto tretích strán stránok a nekontroluje a nie je zodpovedná za akékoľvek z týchto stránok alebo ich obsahu. Teda, LCTI neschvaľuje ani vykonávať akékoľvek vyhlásenie o nich, alebo akékoľvek informácie, softvér alebo iných produktov alebo materiálov našiel tam, ani žiadne výsledky, ktoré môžu byť získané z ich používania. Pokiaľ sa rozhodnete pre prístup k niektorej z stránok tretích strán, na ktoré tento web, to budete robiť výhradne na vlastné riziko.

Zrieknutie sa: Materiály a služby poskytované na týchto stránkach sú uvedené “as je” bez záruky akéhokoľvek druhu, vrátane záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, alebo non-porušenie práv duševného vlastníctva. LCTI ďalej neručí za správnosť a úplnosť materiálov alebo služieb na týchto stránkach. LCTI môže vykonávať zmeny materiálov a služieb na týchto stránkach, alebo produktov a cien v týchto materiáloch popísaných, kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Materiály a služby na tomto serveri môžu byť zastaralé, a LCTI nerobí žiadny záväzok aktualizovať materiály a služby na tomto mieste. Informácie publikované na tomto webe môžu odkazovať na produkty, programy alebo služby, ktoré nie sú dostupné vo vašej krajine. Obráťte sa na svojho miestneho LCTI obchodný kontakt pre informácie o produktoch, programy a služby, ktoré môžu byť k dispozícii. Rozhodné právo nemusí umožňovať vylúčenie implicitných záruk, takže vyššie uvedené vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Obmedzenie zodpovednosti: V žiadnom prípade nebude LCTI, jej dodávatelia, alebo iné tretie strany spomenuté na tomto mieste zodpovednosť za akékoľvek škody (vrátane, bez obmedzenia, tie, ktoré vyplývajú z ušlého zisku, straty dát alebo prerušenia podnikania) vyplývajúce z použitia, nemožnosť používať, alebo výsledky používania tohto webu, akejkoľvek webovej stránky spojené s touto stránkou, alebo tieto materiály alebo informácie alebo služby zahrnuté v niektoré alebo všetky tieto stránky, či už na základe záruky, zmluva, deliktu alebo akejkoľvek inej právnej teórie, a či je upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd alebo nie. Ak vaše použitie materiálov, Informácie alebo služby, od tohto miesta vedie k potrebe servisu, oprava alebo oprava zariadení či dát, môžete prevziať všetky náklady na ich. Rozhodné právo nemusí umožňovať vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Postup pre vznesenie nárokov za porušenie autorských práv:
Sa prijmú všetky možné opatrenia na zabezpečenie dôjde k porušeniu, ale ak si myslíte, LCTI porušuje vaše autorské práva alebo ochrannou známkou nás prosím okamžite oznámi telefonicky na (727) 449-0891 alebo e-mailom na Service@LC-Tech.com.

Priestor Agent dostávať oznámenia o údajnom porušení:
Thomas C. Jennings III
Repka a Jennings P.A.
Clearwater, FL

Telefónne číslo na vymenovanému zástupcovi:
(727) 441-4550

U.S. Obmedzené práva vlády: Užívatelia Vládne dostane najviac obmedzenými právami, ako je definovaný v FAR 52.227-19 (C) (1-2 ) (Jún 1987). Užívatelia Vládne obdrží žiadne väčšie obmedzenými právami, ako je definovaný v FAR 52.227-14 (Jún 1987) alebo DFAR 252.227-7015 (b) (2) (November 1995), v znení platnom v akýchkoľvek technických údajov na tejto stránke.

Platné zákony: Tento web je spravovaný LCTI zo svojich kancelárií v Clearwater, Florida USA. LCTI nezaručuje, že tieto materiály alebo služby na týchto stránkach sú vhodné alebo dostupné pre použitie mimo Spojené štáty, a prístup k nim z území, kde je ich obsah nezákonný, je zakázaný. Pokiaľ sa rozhodnete pre prístup k tomuto webu mimo územia Spojených štátov, môžete tak urobiť z vlastnej iniciatívy a sú zodpovední za dodržiavanie platných miestnych zákonov. Tieto podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi štátu Florida, Spojené štáty americké, bez toho, aby s ohľadom na princípy konfliktov zákonov.

Všeobecný: LCTI môže revidovať tieto Podmienky kedykoľvek aktualizovať tento zápis. By ste mali navštíviť túto stránku čas od času prečítať si aktuálne platné Podmienky, lebo sú pre vás záväzné. Určité ustanovenia týchto Podmienok môžu byť nahradené výslovne uvedenými právnymi doložkami či podmienkami umiestnenými na jednotlivých stránkach na týchto stránkach.

 
Partners
SiteLock