facebook دوباره اشتراک برای نرم افزار FILERECOVERY ® به [مک] | بازیابی اطلاعات
LC Technology Int'l | نرم افزار بازیابی & خدمات

دوباره اشتراک برای نرم افزار FILERECOVERY ® به [مک]

دوباره اشتراک برای نرم افزار FILERECOVERY ® به [مک]

پشتیبانی فنی
 

FILERECOVERY® تمدید مجوز
لطفا دکمه خرید زیر کلیک کنید به تمدید اشتراک یک سال خود را از FILERECOVERY® برای $34.98:

 

لطفا توجه داشته باشید:
برای تمدید, شما نیاز به دانلود و نصب نسخه جدید از نرم افزار پس از خرید تجدید شما کامل. پس از آن, نصب نسخه جدید نسخه های قدیمی جایگزین و به شما اجازه فعال با استفاده از شماره سریال های جدید را از دریافت خود را.

FILERECOVERY® نرم افزار تمدید مجوز
لطفا دکمه خرید زیر کلیک کنید به تمدید اشتراک یک سال خود را از FILERECOVERY® Pro برای $49.98:

 

لطفا توجه داشته باشید:
برای تمدید, شما نیاز به دانلود و نصب نسخه جدید از نرم افزار پس از خرید تجدید شما کامل. پس از آن, نصب نسخه جدید نسخه های قدیمی جایگزین و به شما اجازه فعال با استفاده از شماره سریال های جدید را از دریافت خود را.

بازیابی اطلاعات

نرم افزار و خدمات


نرم افزار بازیابی اطلاعات برای PC و Mac-بازیابی اطلاعات خدمات برای دستگاه های دیجیتالی خود