When it’s DIY Time – How to Recover Electronic Data Yourself - Mac Data Recovery Software and Services
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 Անվճար

When it’s DIY Time – How to Recover Electronic Data Yourself

When it’s DIY Time – How to Recover Electronic Data Yourself

By David Zimmerman, Գլխավոր տնօրեն LC Մեխանիկա Միջազգային, a global leader in data recovery, ֆայլ Համակարգի Կոմունալ ծառայություններ եւ տվյալների անվտանգության տեխնոլոգիան.

Telling someone to go the “DIY route” when it comes to retrieving data from their laptop or desktop computer is typically met with rolled eyes and skepticism. They might envision a complete disassembly of the machine, which would reveal an array of circuit boards and connectors that look foreign. Modern computers are typically difficult to open, especially ultra-thin laptops that might not have any exposed screws that would allow someone to crack it open, and if you do manage to open it locating the flash memory that is now used in many of these devices and finding a way to connect it to another machine is not for technical novices.

Կարդալ այստեղ

Comments are closed.

 
Partners
SiteLock