Điều khoản sử dụng
LC Technology Int'l
1.866.603.2195 Điện thoại miễn phí

Điều khoản sử dụng

Chú ý: Vui lòng đọc kỹ các điều khoản trước khi sử dụng trang web này. Sử dụng trang web này chỉ ra rằng bạn chấp nhận các điều khoản. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản (“ĐIỀU KHOẢN”), không sử dụng trang web này.

Điều khoản sử dụng: LC Công nghệ Quốc tế, Inc. (LCTI) cho phép bạn xem các tài liệu tại trang web này (“Nơi”) nhu cầu cá nhân của bạn, sử dụng phi thương mại, miễn là bạn giữ lại tất cả quyền tác giả và quyền sở hữu trong các tài liệu gốc trên bất kỳ bản sao của tài liệu. Bạn không thể sửa đổi các tài liệu tại trang web này trong bất kỳ cách nào hoặc sao chép hoặc hiển thị công khai, thực hiện, hoặc phân phối hoặc sử dụng chúng cho các mục đích công cộng hoặc thương mại. Cho các mục đích của các Điều khoản, bất kỳ việc sử dụng các vật liệu trên bất kỳ trang web khác hay máy tính nối mạng với mục đích nào đều bị cấm. Các tài liệu tại trang web này có bản quyền và sử dụng trái phép của bất kỳ tài liệu trên trang Web này có thể vi phạm bản quyền, thương hiệu, và các luật khác. Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản, ủy quyền của bạn để sử dụng trang web này sẽ tự động kết thúc và bạn phải ngay lập tức tiêu diệt bất kỳ tài liệu tải về hoặc in.

Sử dụng phần mềm: Nếu bạn tải về phần mềm từ trang web này (“Phần mềm”), sử dụng phần mềm này phải tuân theo các điều khoản cấp phép trong thỏa thuận cấp phép phần mềm đi kèm hay được cung cấp cùng với phần mềm. Bạn không thể tải về hay cài phần mềm cho đến khi bạn đã đọc và chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận cấp phép phần mềm.

Riêng tư: Xem Bảo mật thông tin của chúng tôi cho công bố thông tin bảo mật đầy đủ của chúng tôi.

Liên kết Để các trang Web khác: Liên kết đến các trang web bên thứ ba trên trang web này chỉ được cung cấp một tiện lợi cho bạn. Nếu bạn sử dụng những liên kết này, bạn sẽ rời khỏi trang web này. LCTI đã không xem xét tất cả các trang web của bên thứ ba và không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ của các trang web này hoặc nội dung của họ. Do đó, LCTI không xác nhận hoặc thực hiện bất kỳ đại diện về họ, hoặc bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc các sản phẩm khác hoặc các tài liệu tìm thấy ở đó, hoặc bất kỳ kết quả có thể thu được từ việc sử dụng chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba liên quan đến trang web này, bạn làm điều này hoàn toàn nguy cơ của riêng bạn.

Từ chối trách nhiệm: Vật liệu và dịch vụ cung cấp tại trang web này được cung cấp “như là” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào bao gồm cả bảo hành thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ. LCTI hơn nữa không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu hoặc dịch vụ trên trang Web này. LCTI có thể thay đổi vật liệu và dịch vụ trên trang Web này, hoặc cho các sản phẩm và giá cả mô tả trong họ, bất cứ lúc nào mà không cần báo. Vật liệu và dịch vụ trên trang Web này có thể được ra khỏi ngày, và LCTI không cam kết sẽ cập nhật các tài liệu và dịch vụ trên trang Web này. Thông tin được công bố tại trang web này có thể tham khảo sản phẩm, các chương trình và dịch vụ không có sẵn trong đất nước của bạn. Tham khảo ý kiến ​​liên hệ kinh doanh LCTI địa phương để biết thông tin về các sản phẩm, các chương trình và dịch vụ có thể có sẵn cho bạn. Pháp luật hiện hành có thể không cho phép loại trừ bảo đảm ngụ ý, để loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

Giới hạn trách nhiệm: Trong sự kiện sẽ LCTI, nhà cung cấp, hoặc các bên thứ ba khác được đề cập tại trang web này chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm cả, không giới hạn, những kết quả từ lợi nhuận bị mất, dữ liệu bị mất hoặc gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng, không có khả năng sử dụng, hoặc kết quả của việc sử dụng trang web này, bất kỳ trang web liên kết đến trang này, hoặc các tài liệu, thông tin hay dịch vụ có tại bất kỳ hoặc tất cả các trang web, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai lầm cá nhân hoặc bất kỳ lý thuyết và pháp luật khác có hoặc không có thông báo về khả năng thiệt hại. Nếu bạn sử dụng các vật liệu, thông tin hay dịch vụ từ trang web này kết quả trong các nhu cầu phục vụ, sửa chữa hoặc sửa chữa thiết bị hoặc dữ liệu, bạn chịu mọi chi phí. Pháp luật hiện hành có thể không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, nên hạn chế hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

Thủ tục khiếu nại về vi phạm bản quyền:
Tất cả các bước có thể được thực hiện để đảm bảo không có vi phạm xảy ra, nhưng nếu bạn tin LCTI đang vi phạm bản quyền hay thương hiệu của bạn vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi qua điện thoại (727) 449-0891 hoặc e-mail tại Service@LC-Tech.com.

Chỉ định đại lý để nhận khai báo của vi phạm tuyên bố chủ quyền:
Thomas C. Jennings III
Repka và Jennings P.A.
Clearwater, FL

Số điện thoại của Designated Đại lý:
(727) 441-4550

Thuộc Hoa Kỳ. Chính phủ hạn chế quyền: Người sử dụng của chính phủ sẽ nhận được không lớn hơn Quyền Hạn chế theo quy định tại FAR 52.227-19 (c) (1-2 ) (Tháng Sáu 1987). Người sử dụng của chính phủ sẽ không nhận Quyền Hạn chế lớn hơn như quy định tại FAR 52.227-14 (Tháng Sáu 1987) hoặc DFAR 252.227-7015 (b) (2) (Tháng Mười Một 1995), có thể áp dụng trong bất kỳ dữ liệu kỹ thuật tại trang web này.

Luật áp dụng: Trang này được quản lý bởi LCTI từ văn phòng của mình ở Clearwater, Florida Hoa Kỳ. LCTI không cam kết rằng vật liệu, dịch vụ tại trang web này là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng bên ngoài nước Mỹ, và truy cập vào chúng từ vùng lãnh thổ nơi mà nội dung của họ là bất hợp pháp bị cấm. Nếu bạn chọn để truy cập trang web này từ bên ngoài nước Mỹ, bạn làm như vậy vào sáng kiến ​​của riêng bạn và chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật địa phương áp dụng. Điều khoản sẽ được điều chỉnh và hiểu theo quy định của pháp luật của Nhà nước của Florida, Hoa Kỳ, mà không gây bất kỳ yếu tố mâu thuẫn pháp luật.

Chung: LCTI có thể sửa đổi các điều khoản bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật này. Bạn nên vào trang này theo thời gian để xem xét các điều khoản sau đó hiện nay bởi vì chúng được gắn trên bạn. Một số quy định của các Điều khoản có thể được thay thế bởi rõ ràng các thông báo pháp lý hoặc các điều khoản nằm trên các trang riêng trên trang Web này.

 
Partners
SiteLock